Vad är syftet med redovisning och vilken roll spelar det för företag? I följande text diskuteras redovisningens syfte, dess externa och interna funktioner, regelverk samt dess samband med bokföring. Syftet med redovisning är att informera företagets intressenter om dess resultat, ställning och utveckling. En ekonomiskt rättvisande bild av företagets ställning och utveckling ska förmedlas. Företagets ekonomiska information behöver förmedlas till olika användare, särskilt de utanför företaget. Därmed är syftet med den externa redovisningen att ge en så ekonomiskt rättvisande bild som möjligt av företagets ställning och resultat. Vidare möjliggör redovisningen en bedömning av företagets förväntade utveckling.

Investerare utgör den viktigaste intressenten när det kommer till redovisning, enligt den internationella synen på redovisning. Redovisningens rapporter ses främst som underlag för investerarens beslut att behålla, sälja eller köpa ett företags aktier. Förutom detta utgör redovisningen också grund för ekonomiska beslut, både för företaget självt och för utomstående intressenter. Inom företaget utgör redovisningen underlag för kontroll och uppföljning av verksamheten.

God redovisningssed

Grunden för all redovisning är att den ska ske enligt god redovisningssed. God redovisningssed innebär att man med utgångspunkt från de lagar som finns tillämpar de redovisningsrekommendationer som utges av de normsättande organisationer som finns inom redovisningsområdet.

BQ Redovisning, https://bqredovisning.se/, är inte bara en vanlig redovisningsbyrå. De är en trogen följeslagare för alla företagare som vill ha en bättre och trygg ekonomisk framtid. Genom att erbjuda en rad tjänster som passar alla typer av företag, från små till stora företag, strävar BQ Redovisning efter att göra sina kunders liv enklare. De är stolta över att erbjuda personlig rådgivning och service som tar hänsyn till varje kunds unika behov. Med deras tjänster för bokslut, bemanning och ekonomisk rådgivning kan du vara säker på att ditt företag kommer att vara i trygga händer.

Redovisningens utveckling

Redovisningens utveckling har skett under många år och den har utvecklats för att anpassa sig till företagens behov och för att bli mer användbar för företagens intressenter. En av de största förändringarna i redovisningens utveckling var införandet av IFRS som är ett internationellt regelverk för redovisning. IFRS möjliggjorde för företagen att harmonisera sina redovisningsprinciper och skapa jämförbarhet mellan företagen, vilket gynnar investerare och andra intressenter.

En annan förändring i redovisningens utveckling är användningen av digitala verktyg för att underlätta redovisningsprocessen. Många företag har övergått till att använda digitala bokförings- och redovisningssystem för att göra processen mer effektiv och minska risken för felaktigheter.